Дата останньої зміни: 31.03.2020

Любохинець Лариса Сергіївна

e-mail: lubohinets@ukr.net

 

Освіта:

1989р. – закінчила Київський національний університет ім..Тараса Шевченка; кваліфікація – викладач політичної економії, економіст; спеціальність – «Політична економія»;

1992-1996рр. – навчання в аспірантурі при Київському національному університеті ім.Тараса Шевченка;

1999р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – Економічна теорія. Тема дисертації: «Приватизація власності та зміни соціально-економічної структури суспільства»;

2002р. – присвоєння звання доцента кафедри економічної теорії

2002р. – заступник декана інженерно-економічного факультету з наукової роботи Хмельницького державного університету

2004–2012р.р. – декан факультету менеджменту Хмельницького національного університету

2014р. – обрана членом-кореспондентом Академії економічних наук України за спеціальністю – економічна теорія

2014р. – завідувач кафедри економічної теорії Хмельницького національного університету

2015р. – завідувач навчально-методичного відділу Хмельницького національного університету

2019р.член науково-методичної комісії №5 з бізнесу, управління та права (підкомісії 051 Економіка) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України

2019р. – експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з акредитації освітніх програм

 

Дисципліни, які викладає:

 • Макроекономіка
 • Громадянське суспільство
 • Глобальна економіка
 • Макроекономічна політика
 • Історія політичних та економічних вчень
 • Публічне адміністрування

Сфера наукових інтересів:

 • Економічна та інформаційна безпека
 • Інноваційний розвиток національного виробництва та нанотехнології;
 • Макроекономічна політика держави та її розвиток;
 • Розвиток інтелектуального та людського капіталу;
 • Інноваційні та інституційні зміни соціально-трудових відносин в глобалізованому середовищі.

 

Автор понад 130 наукових та науково-методичних праць, серед яких навчальні посібники, колективні монографії, наукові публікації у періодичних виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН, статті у фахових виданнях, закордонні публікації, методичні розробки

Наукові публікації у періодичних виданнях, що включені до наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих МОН:

 1. Liubokhynets, L. Elimination of the influence of investment, financial and operational risks on the organisation economic security / Dykha, M.V.; Liubokhynets, L.; Tanasiienko, N.P.; Moroz, S.; Poplavska, O. // Journal of Security and Sustainability Issues. – 2019. – 9(1). – Р. 13-26. https://doi.org/10.9770/jssi.2019.9.1(2) https://jssidoi.org/jssi/papers/papers/view/387

 

Навчальні посібники та розділи у колективних монографіях:

 • Історія політичних та економічних вчень: навч.посібник / Л.С.Любохинець, В. М. Шавкун, Л. М. Бабич – К.: «Центр учбової літератури», 2013, 2017 – 294с.
 • Competitive advantages in the implementation of the corporate social responsibility strategy / L. Liubokhynrts, L.Bushovska, O. Poplavska // Business Risk in Changing Dynamics of Global Village 2: / Edited by N.Marynenko, P Kumsr, I.Kramar/ Publishing House of University of Applied Sciences in Nysa , 2019. – P 398-407
 • SWOT-аналіз щодо стану забезпечення якості вищої освіти у Хмельницькому національному університеті / Г. Красильникова, Л. Любохинець, П. Григорук, С. Григорук // Досвід участі Київського національного університету імені Тараса Шевченка в розвитку системи забезпечення якості вищої освіти в Україна (за матеріалами проекту QUAERE): монографія / [В. Бугров, А. Гожик, М. Мазуркевич та ін.]; за заг. ред.  Л. Губерського. – К. : ВПУ «Київський університет», 2018. – С.162-178.
 • Кластери в економіці України: монографія / за наук. ред. докт. екон. наук., проф.М. П. Войнаренка. – Хмельницький: ХНУ, ФОП Мельник А.А., 2014. – 1085 с. // Любохинець Л.С. Місце кластерів в інтернаціоналізації та кооперації у сфері науки і інновацій в контексті глобалізації (п.3.1-с.180-191)
 • Людський потенціал в системі соціально-трудових відносин: теорія та практика регулювання: монографія / За заг. ред. Л.А. Кравченко. – Сімферополь: ДІАЙПІ, 2014. – 204 с.- // Любохинець Л.С. Методологічний інструментарій використання інноваційних стилів в управлінні персоналом та оцінки розвитку людського життя (п.1.2 – с.24-48)
 • Инновационные механизмы управления потенциалом сферы сервиса в регионе: монография / под ред. Л.И.Ерохиной. – Тольятти Изд-во ПВГУС, 2013 – 452с. // Любохинец Л.С., ЛещишенаВ.П., Любохинец О.В. ГЛАВА 3. Управление инновационной конкурентоспособностью на макро- и микроэкономическом уровне (с.40-90.)
 • Маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку економіки [монографія/ за ред.. С.В.Ковальчук] – Хмельницький: ТОВ «Поліграфіст-2», 2011 – 322с. // Любохинець Л.С., Бабич Л.М. Інноваційна якість людського ресурсу та його роль в розвитку інноваційного маркетингу (п.1.4 -с.32-41)
 • Украина и её регионы на пути к инновационному обществу: монография: [в 4томах] / Под общ.ред. В.И.Дубницкого и И.П.Булеева – Донецк: Юго-Восток, 2011. – т.1. // ЛюбохинецЛ.С. Интеллектуальное развитие личности в современном инновационном обществе (п.3.12 – с.533-541)
 • Маркетинг: навчальний посібник / за ред. С. В. Ковальчук – Львів: Новий світ – 2000,2010. – 679с. Любохинець Л.С. РОЗДІЛ 3. Еволюція економічної теорії як чинник виникнення та розвитку теорії маркетингу (с.61-109.)

Автор 30 методичних розробок:

 • до вивчення дисципліни: Макроекономіка, Політична економія, Основи економічної теорії, Історія економічних вчень, Історія політичних та економічних вчень, Національна економіка, Публічне управління та адміністрування.
 • методичних матеріалів для розроблення нормативних документів з організації освітнього процесу в університеті у контексті нових стандартів вищої освіти

 

Приймала участь у міжнародних наукових проектах

 1. TEMPUS IV – 5th Call for proposals Structural Measures «INARM: INFORMATICS AND MANAGEMENT:BOLOGNA-STYLE QUALIFICATIONS FRAMEWORKS» 530601-TEMPUS-1-2012-1-PL-TEMPUS-SMHES – стажування в університеті Кобленц-Ландау, Німеччина, 1-12 липня 2013 року.
 2. TEMPUS IV «ALIGN: Досягнення та регулювання балансу між освітніми програмами і рамками кваліфікацій» – участь у складі міжнародної експертної групи по оцінці якості освітніх програм в ХНУ в рамках виконання міжнародного проекту, 9-10 червня 2016 року.
 3. ERASMUS+ QUAERE «Quality Assurance System in Ukraine: Development on the Base of ENQA Standards and Guidelines» 562013- EPP-1-2015-1-PL-EPPKA2-CBHE-SP