Наукова та міжнародна діяльність

Викладачами кафедри проводяться наукові дослідження за темою “Сучасна економічна теорія: проблеми стратегії і тактики розвитку соціально – економічних систем”. В рамках якої основні наукові дослідження проводяться за напрямками розвитку економічної теорії такими, як:

 • глобалізаційні процеси та їх вплив на розвиток економіки України (к.е.н., доцент Бондаренко М.І.);
 • проблеми діджеталізації національної економіки та особливості формування громадянського суспільства (к.е.н., доцент Любохинець Л.С.);
 • проблеми розвитку економічної теорії в сучасних економічних теоріях (к.е.н., ст. викладач Цвігун Т.В.);
 • проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку промислових підприємств України (к.е.н., доцент Ядуха С.Й., к.е.н., доцент Бушовська Л.Б.);
 • аспекти управління продуктивністю праці на промислових підприємствах (к.е.н., доцент Танасієнко Н.П.);
 • державна політика у сфері зайнятості та розподілу доходів населення (к.е.н., доцент Мейш А.В.);
 • соціальний захист населення в умовах ринкової економіки (к.е.н., доцент Мороз С.В, к.е.н., ст. викладач Битий А.В.);
 • корпоративна соціальна відповідальність як стратегія збалансованого розвитку суб’єктів господарювання (к.е.н., доц. Поплавська О.В.).

Викладачі кафедри приймають участь у виконанні держбюджетних та госпрозрахункових тем:

 • к.е.н., доц., завідувач кафедри економічної теорії Любохинець  Л.С. у виконанні держбюджетної теми 3Б-2017 «Моделювання фінансово-економічної безпеки підприємницьких структур в стратегіях їх інноваційного розвитку» (номер державної реєстрації 0117U001170). Науковий керівник теми доктор економічних наук, професор Хрущ Н.А.;
 • к.е.н., доц. Бушовська Л.Б. у виконанні держбюджетної теми №7Б-2016 «Моделі та технології формування кластерів у стратегіях інституційного розвитку соціально-економічних систем» (номер державної реєстрації 0116U001551). Науковий керівник теми доктор економічних наук, професор Войнаренко М.П.;
 • к.е.н., доц. Поплавська О.В. у виконанні держбюджетної теми № 2Б-2018 «Формування соціально-трудового потенціалу у підвищенні економічної безпеки та прискоренні процесів євроінтеграції» (номер державної реєстрації 0118U000229). Науковий керівник теми доктор економічних наук, професор Нижник В.М.;
 • к.е.н., доц. Бушовська Л.Б. у виконанні госпрозрахункової теми №19-2019 «Розробка системи управління інноваційно-технологічним розвитком підприємства за умов реалізації політики зміцнення національної безпеки держави». Науковий керівник теми доктор економічних наук, професор Войнаренко М.П.;
 • к.е.н., доц. Любохинець Л.С., к.е.н., доц. Бушовська Л.Б., к.е.н., доц. Поплавська О.В., к.е.н., доц. Танасієнко Н.П., к.е.н., доц. Ядуха С.Й. – у виконанні госпдоговірної теми №11-2013 «Інноваційно-інвестиційні механізми розвитку конкурентоспроможних підприємств за умов становлення соціально відповідального бізнесу» (номер ДР 0113U008258). Керівник теми д.е.н., професор Войнаренко М.П., відповідальний виконавець – к.е.н, доцент Любохинець Л.С.

За останні 5 років викладачами кафедри було захищено 5 дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук (Битий А.В., Бушовська Л.Б., Поплавська О.В., Танасієнко Н.П., Ядуха С.Й.).

Починаючи з 2015 року доброю традицією для кафедри економічної теорії стало проведення щорічної Міжнародної науково-практичної конференції «Інструменти регулювання національної економіки та національної безпеки в умовах сучасних глобальних викликів» – для обговорення актуальних проблем національної економіки і засад забезпечення національної безпеки; аспектів інноваційного розвитку та конкурентоспроможності економічних суб’єктів; викликів і загроз у сфері національної безпеки; особливостей безпеки цифрової економіки.

Важливим результатом наукової роботи кафедри є публікації викладачів. За результатами наукових досліджень викладачів кафедри за 2015-2019 рр. було опубліковано 8 індивідуальних та колективних монографій, понад 300 статей, в тому числі 90 статей у фахових виданнях, понад 35 публікацій у зарубіжних виданнях та 5 публікацій у виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз (Scopus, Web of Science).

 

Публікації викладачів кафедри економічної теорії, включені до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science

Автор Назва статті Посилання
Tanasiienko N.P. Ensuring of labor productivity growth in the context of investment and innovation activity intensification / M.V. Dykha, N.P Tanasiienko, G.M. Kolisnyk // Problems and Perspectives in Management. – 2017. – Volume 15, Issue 4. – P. 197–208. http://dx.doi.org/10.21511/ppm.15(4-1).2017.04
Meish A.V. Capital Of Enterprise: Shortcomings Of Definition Of Its Essence And Reflection Of Circulation / A.V. Meish // Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development eISSN 2345-0355. 2018. Vol. 40. No. 1: 50-62. https://doi.org/10.15544/mts.2018.05
Yadukha S.Y. Implementation of managerial innovations in the system of providing economic security for subjects of foreign economic activity / Ye.M. Rudnichenko, N.I. Havlovska, S.Y. Yadukha // Науковий вісник Полісся. – 2018. – №1 (13). Ч. 1. – С. 88-94. http://ir.stu.cn.ua/123456789/16201
L. Liubokhynets, N.P. Tanasiienko, S. Moroz, O. Poplavska. Elimination Of The Influence Of Investment, Financial and Operational Risks on The Organisation Economic Security /M. V. Dykha, L. Liubokhynets, N. P. Tanasiienko, S. Moroz, O. Poplavska // Journal Of Security and Sustainability Issues. – 2019 September. – Volume 9. – Number 1 – P.13-26 https://doi.org/10.9770/jssi.2019.9.1(2)
Yadukha S.Y. Optimization of the Interaction of Industrial Enterprises and Foreign Counterparties using Pure Player Strategies in a Non-cooperative Game. // TEM Journal. 2019. Volume 8, Issue 1, P.182-188 – ISSN 2217-8309, DOI: 10.18421/TEM81-25, February 2019. 182 TEM Journal – Volume 8 / Number 1 / 2019. http://www.temjournal.com/content/81/

TEMJournalFebruary2019_182_188p

 

 

Під керівництвом викладачів кафедри до наукової роботи активно залучаються студенти. За останні 5 років студентами написано і опубліковано понад 150 наукових статей у збірниках студентських наукових праць та матеріалах науково-практичних конференцій, понад 40 статей у фахових наукових виданнях у співавторстві з викладачами, понад 20 публікацій у зарубіжних виданнях.

Кафедра підтримує та розвиває міжнародні зв’язки з закладами вищої освіти та організаціями зарубіжних країн. Міжнародне співробітництво реалізовується через участь у спільних освітянських проектах, міжнародних конференціях, круглих столах, симпозіумах. Такими вищими навчальними закладами є Тбіліський національний університет (м. Тбілісі, Грузія), Білоруський торгово-економічний університет споживчої кооперації (м. Гомель, Республіка Білорусь), Варненський економічний університет (м. Варни, Болгарія), Вроцлавська політехніка (м. Вроцлав, Польща), Люблінська політехніка (м. Люблін, Польща) та ін.

 

Зустріч із представниками Тбіліського державного університету ім..І. Джавахішвілі (м. Тбілісі, Грузія) та Кутаїського державного університету ім. Церетелі (м. Кутаїсі, Грузія)

 

Міжнародна науково-практична конференція “Україна – Болгарія – Європейський Союз: сучасний стан та перспективи” – м. Варна, Болгарія

 

ІІ міжнародна конференція «Бізнес-ризики у динамічному глобальному середовищі (BRCDGV 2019)»

 

Кафедра економічної теорії з 2003 по 2005 рік була учасником міжнародного проекту “Бізнес-менеджмент освіта в університеті”, в 2013 р. приймала участь у програмі TEMPUS IV – 5th Call for proposals Structural Measures «INARM: Інформатика та менеджмент: кваліфікаційні рамки — стиль болонського процесу» 530601-TEMPUS-1-2012-1-PL-TEMPUS-SMHES в університеті Кобленц-Ландау, м.Кобленц, Німеччина

Впродовж 2016-2018 років кафедра приймала участь у роботі двох міжнародних проектів:

 • проект ТЕМPUS IV “ALIGN: Досягнення та регулювання балансу між освітніми програмами і рамками кваліфікацій – в складі міжнародних експертів
 • «Система забезпечення якості в Україні: розвиток на основі ENQA стандартів і керівних принципів (QUAERE)» в університеті Кобленц-Ландау, м.Кобленц, Німеччина (проект 562013-EPP-1-2015-1-PL-EPPKA2-CBHE-SP-QUAERE-QUALITY ASSURANCE SYSTEM IN UKRAINE: DEVELOPMENT ON THE BASE OF ENQA STANDARDS AND GUIDELINES)

 

 

Завідувач кафедри Любохинець Л.С. відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 01.11.2018 № 1191 «Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для 6 та 11 класів закладів загальної середньої освіти» Комісією з відбору експертів для здійснення експертизи електронних версій проектів підручників (від 18.01.2019 р. протокол № 2) була визначена експертом для здійснення експертизи проектів підручників з Економіки для учнів 11 класів закладів загальної середньої освіти.

У 2019 р. Любохинець Л.С. обрана членом науково-методичної комісії №5 з бізнесу, управління та права (підкомісії 051 Економіка) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (Наказ МОН України від 25.04.2019 №582 «Про затвердження персонального складу Науково-методичних комісій (підкомісій) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України»)

 

Засідання науково-методичної комісії №5 з бізнесу, управління та права (підкомісії 051 Економіка) сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, м. Київ

 

У 2019 р. Любохинець Л.С. обрана Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти експертом для проведення акредитації освітніх програм.